top of page

FACULTY

Here to Help Artists Grow

BHARATANATYAM DEPARTMENT

Shri Rajenthiran Naidu
Smt. Chitra Dalvi Vartak
Ms. Pushkara Deochake

KATHAK DEPARTMENT

Smt. Amruta Salvi
Shri Sunil Sunkara (Visiting)
Smt. Paullomi Mukherjee (Visiting)

VISITING FACULTY

Smt. Vinaya Kshirsagar (Sanskrit)
Shri N. N. Sivaprasad &
Shri K. A. Sivaramakrishnan (Music)
Shri Satish Krishnamoorthy (Tala)

PAST PROFESSORS

Dr. Shreehari V.G., Smt. Tanashree Redij, Dr. Geeta Radhakrishnan, Shri L. H. Kazi, Shri Shanmukha Sundaram, Smt. Geeta Ashar, Smt. Gayatri Subramanian, Smt. Sujatha Nair, Shri Vijay Shankar, Shri Nandkumar Patil, Late Smt. Aruna DeshpandeLate Smt. Akhila Mami and many more...

FACULTY

Here to Help Artists Grow

PRINCIPAL

Dr. Sandhya Purecha

BHARATANATYAM FACULTY

Shri Rajenthiran Naidu
Smt. Chitra Dalvi Vartak
Ms. Pushkara Deochake

KATHAK DEPARTMENT

Smt. Amruta Salvi
Shri Sunil Sunkara (Visiting)
Smt. Paullomi Mukherjee (Visiting)

VISITING FACULTY

Smt. Vinaya Kshirsagar (Sanskrit)
Shri N. N. Sivaprasad &
Shri K. A. Sivaramakrishnan (Music)
Shri Satish Krishnamoorthy (Tala)

PAST PROFESSORS

Dr. Shreehari V.G., Smt. Tanashree Redij, Dr. Geeta Radhakrishnan, Shri L. H. Kazi, Smt. Geeta Ashar, Smt. Gayatri Subramanian, Shri Vijay Shankar, Shri Nandkumar Patil and many more...

bottom of page